ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៨២៤នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយខណៈដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន៤៦០នាក់បន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេស។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជា មាន-អ្នកឆ្លងសរុប=២៤១៥៧ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ១៦៥២៤ នាក់ – អ្នកស្លាប់=១៦៥នាក់៕

Share.