ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះថា​ បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៩៤៩នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៦២៦នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុប=២៧ ,៦៣៨ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ២០,៣៩៨ នាក់ – អ្នកស្លាប់= ១៩៤នាក់៕

Share.