ព័ត៌មានពីការធ្វើតេស្ត

ព័ត៌មានពីការធ្វើតេស្ត៖ ការទទួលពាក្យធ្វើតេស្តបានផុតកំណត់ហើយ ដោយមានបេក្ខជនសរុប ៥៥៨នាក់។
– សូមប្រកាសដំណឹងទៅកាន់បេក្ខជនដែលបានបំពេញពាក្យរួចរាល់ និងត្រឹមត្រូវហើយកំពុងមានកន្ទុយសន្លឹកការស្នើសុំធ្វើតេស្តយុវជនក្លិបបឹងកេតអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំនូវកាលបរិច្ឆេទធ្វើតេស្តសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

១. ថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១
– លេខរៀង ១ ដល់ ៦០ ធ្វើតេស្តម៉ោង ៨ព្រឹក
– លេខរៀង ៦១ ដល់ ១២០ ធ្វើតេស្តម៉ោង ២រសៀល
២. ថ្ងៃទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១
– លេខរៀង ១២១ ដល់ ១៨៤ ធ្វើតេស្តម៉ោង ៨ព្រឹក
– លេខរៀង ១៨៥ ដល់ ២៤៨ ធ្វើតេស្តម៉ោង ២រសៀល
៣. ថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១
– លេខរៀង ២៤៩ ដល់ ៣៧៦ ធ្វើតេស្តម៉ោង ៨ព្រឹក
– មិនមានការធ្វើតេស្តពេលរសៀល
៤. ថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១
– លេខរៀង ៣៧៧ ដល់ ៤៤៨ ធ្វើតេស្តម៉ោង ៨ព្រឹក
– លេខរៀង ៤៤៩ ដល់ ៥២២ ធ្វើតេស្តម៉ោង ២រសៀល
– ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ចំពោះការធ្វើតេស្តជ្រើសរើសអ្នកចាំទី សូមបេក្ខជនទាំង៣៦រូប មើលតាមការកំណត់មានក្នុងក្រដាសដែលគ្រូបានផ្តល់ឲ្យ។ *ទីកន្លែងធ្វើតេស្តគឺនៅកីឡដ្ឋានខេមបូឌាអ៊ែវ៉េ

Telegram-Troryorng
Share.