ការប្រកួតរបស់ក្រុមម្រើសជាតិកម្ពុជា ក្នុងពានរង្វាន់​ AFF SUZUKI CUP 2020 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទីពីថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នៅប្រទេស សិង្ហបុរី។

ក្រុមម្រើសជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងពូល B៖
– ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ជួប ក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ី នៅកីឡដ្ឋាន Bishan ប្រទេសសិង្ហបុរី។
– ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី ជួប ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នៅកីឡដ្ឋាន Bishan ប្រទេសសិង្ហបុរី។
– ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ជួប ក្រុមជម្រើសជាតិឡាវ នៅកីឡដ្ឋាន Bishan ប្រទេសសិង្ហបុរី។
– ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាម ជួប ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នៅកីឡដ្ឋាន Bishan ប្រទេសសិង្ហបុរី។

Telegram-Troryorng

Share.