បន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រចាំតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ (ស៊ីហ្គេម) ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្ត​ទទួលបានសិទ្ធិឱ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយុវជនអាស៊ី ឆ្នាំ២០២៩ ថែមទៀតដែលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាទាំង២ខាងលើធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដូចគ្នា។

Telegram-Troryorng
Share.

Leave A Reply