យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៤២នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ ក្នុងនោះ ភាគច្រើននៅក្នុងសង្កាត់លេខ៤។

ខាងកម្រោមនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ទាំង ៤២នាក់ ដែលជាលទ្ធផល នៃការវិភាគវត្ថុសំណាក នៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

    Share.

    Leave A Reply