ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន៦៣នាក់បន្ថែមទៀតខណៈដែលមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៩៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= ២៧៥២ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ១៧៤៧ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៩៧៩ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ២១ នាក់ 

Share.