មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៧២នាក់បន្ថែម និងមានអ្នកជាសះស្បើយ៤៧នាក់!

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះនៅកម្ពុជាមាន៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= ២៨២៤ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ១៧៩៤ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១០០៣ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ២២ នាក់ ៕

Share.