ប្រទេសឥណ្ឌា បានកត់ត្រាការឆ្លងរោគកូវីដ១៩ ជាង២០លាននាក់ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិយាយថា ករណីឆ្លងជំងឺនេះ បាននឹងកំពុងថយចុះ។

Covid19-Indian

ប្រទេសនេះបានឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៣៥៥,០០០ ករណីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ដែលធ្លាក់ចុះពីជាង ៤០០,០០០ ករណីរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា។

របាយការណ៍បានកត្រាថា តួលេខបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Maharashtra ដែលជាតំបន់ផ្ទុះនៃ រលកទីពីរនៃជំងឺកូវីដ១៩ ចាប់តាំងពីដើមខែមេសា កន្លងមក៕

ប្រភព៖ BBC

Share.