ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា មានមនុស្ស៦៧២នាក់ទៀតបានឆ្លងកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាខណៈដែលមាន អ្នកសះជាឡើងវិញចំនួន ២២៨នាក់។

ក្នុងនោះក៏មានដែរអ្នកបាត់បាត់ជីវិតបន្ថែមទៀតចំនួន០៣នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់១១០នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី៥ខែឧសភានេះ៕

Share.