រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចបិទខ្ទប់់តំបន់មួយចំនួន ដោយបានបែងចែកតំបន់ក្រហម លឿងទុំ និងលឿង ប៉ុន្ដែបានបង្រួមការបិទខ្ទប់ឲ្យនៅតូច។

ដូច្នេះប្រិយមិត្ត ចង់ដឹងពីខ្លឹមសារ ៣ពណ៌នេះ មានតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចដូចម្ដេច សូមអានដូចខាងក្រោម៖

Share.