ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះថា យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៥៨នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈដែលមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន៤១នាក់។

នៅថ្ងៃនេះដែរ មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺកូវិដ១៩បាត់បង់ជីវិតបន្ថែមនោះឡើយ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នៅកម្ពុជាមាន៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៨១៧៩ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៦៨៨៤នាក់

– អ្នកស្លាប់= ១១៤ នាក់

Share.