ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន៥៣៨នាក់បន្ថែមទៀតខណៈដែលអ្នកសះជាឡើងវិញមានចំនួន ៤៥៦នាក់។

នៅថ្ងៃនេះដែរ មិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតបន្ថែមទៀតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះឡើយ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះនៅកម្ពុជាមាន៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៨៧១៧នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ=៧៣៤០ នាក់

– អ្នកស្លាប់=១១៤ នាក់

Share.