ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៥២០នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវិដ១៩ខណៈដែលមានអ្នកសះជាឡើងវិញចំនួន៣០១នាក់។

ក្រៅពីនេះមានអ្នកជំងឺ៦នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាកើនឡើង ដល់ ១២០នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមាន៖ – អ្នកឆ្លងសរុប=១៩២៣៧ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ៧៦៤១ នាក់ – អ្នកស្លាប់=១២០ នាក់៕

Share.