យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សជិ៤៨០នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ខណៈដែលមានអ្នកសះជាឡើងវិញចំនួន៣៥០នាក់។

នេះបើយោងការជូនដំណឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី១១ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

ក្នុងនោះមានមនុស្ស៥នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដែលនាំឲ្យតួលេខអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់១៣១នាក់៕

Share.