អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩បានប្រកាសថា តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងចុងក្រោយ។

Share.