ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩រហូតដល់១៣៣៧នាក់បានសះជាឡើងវិញ ខណៈដែលមានអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៣៤៥នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

នៅថ្ងៃនេះដែរមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០២នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិត។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩សរុប= ២២៨៨៩ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ១៤៣៤៣ នាក់ – អ្នកស្លាប់= ១៥៦ នាក់៕

May be an image of text
Share.