ក្រសួងសុខាភិបាល បានជូនដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថាមានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦៤០នាក់បន្ថែមទៀតបានសះជាឡើងវិញនិងបាន បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៤៨៨នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៤,៦៤៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១៧,១៦៤នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៦៧នាក់៕

Share.