មានកម្មករ កម្មការិនីជាង២០០នាក់នៅតាមរោងចក្រកាត់ដែរចំនួន៣ក្នុងរាជធានភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីបន្ថែមទៀត។

យោងតាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា រោងចក្រទាំង៣ដែលមានកម្មករ កម្មការិនីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នោះរួមមាន រោងក្រ GW និង រោងចក្រ TRAX នៅខណ្ឌ សែនសុខនិងរោងចក្រ H7នៅខណ្ឌពោធិ័សែនជ័យ។

គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ រាជធានីភ្នំពេញមានមនុស្ស២៤៥នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ខណៈដែលភាគច្រើននៃអ្នកដែលបានឆ្លងថ្មីនេះគឺជាកម្មក កម្មការិនី៕

Share.