ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា មានអ្នកជំងឺចំនួន៦៦៣នាក់បន្ថែមទៀតបានសះជាឡើងវិញខណៈដែលមានឆ្លងថ្មី ចំនួន៥៦៨នាក់។

នៅថ្ងៃនេះដែរ មានសេចក្តីរាយការណ៍ថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០៤នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិត។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ នៅកម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងសរុប= ២៦,៣២៩ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ= ១៩,០២២ នាក់និងអ្នកស្លាប់= ១៨៣ នាក់៕

Share.