យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកជំឺកូវីដ១៩ចំនួន៧៥០នាក់ទៀតបានសះជាឡើងវិញ ខណៈដែលមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួនថ្មីចំនួន ៦៦០នាក់បន្ថែមទៀត។

យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះដែរ មានមនុស្ស៧នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិត។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន២៦,៩៨៩ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៩,៧៧២នាក់ និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន១៩០ នាក់៕

Share.