យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៥៨៨នាក់បានឆ្លងកូវីដ១៩ខណៈដែលមានអ្នកជាសះសើ្បយចំនួន៤១៥នាក់។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី២៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះ។

នៅថ្ងៃនេះដែរមានមនុស្ស៧នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ដែលធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់២០៣នាក់៕

Share.