កម្មវិធីត្រយង ZOOM
សូមអញ្ញេីញទស្សនាកិច្ចសម្ភាសរវាងលោក សំ នឿន ជាមួយលោក ឈឹម សេរីភួន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងជាអ្នកសារព័ត៌មានជេីងចាស់ ស្ដីពី ដំណេីរជីវិតលោក ឆាំង សុង អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន សម័យសាធារណរដ្ឋ ខ្មែរ (លន់ ណុល) ដែលទេីបតែទទួលមរណភាពថ្មីៗ!

Telegram-Troryorng
Share.