ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 579 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 873 នាក់ និងស្លាប់ 06 នាក់ 

  • ករណីឆ្លងសហគមន៍ 558 នាក់
  • អ្នកដំណើរពីបរទេស 21 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

  • អ្នកឆ្លងសរុប= 29,404 នាក់
  • អ្នកជាសះស្បើយ= 22,188 នាក់
  • អ្នកស្លាប់= 209 នាក់
Share.