ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៧៥៣នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញនិងមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៦១៦នាក់នៅថ្ងៃទី៣១ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១។

នៅថ្ងៃដដែលនេះដែរ មានអ្នកជំងឺចំនួន៦នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិត។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៣០,៧១០នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ២៣,៣៨៩នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន២២០នាក់៕

Share.