មានអ្នកជំងឺ កូវីដ១៩ចំនួន១៤៤នាក់បន្ថែមទៀតបានសះជាឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី០១ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១នេះ។ នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់របស់អភិបាលខេត្តកំពង់ ស្ពឺឯកឧត្តមវ៉ី សំណាងនៅថ្ងៃនេះ។

ជាមួយគ្នានេះ អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលបានសះជាឡើងវិញទាំងអស់បន្តតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួន និងធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្តទៀតនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន។

Share.