ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៧២៩នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅទូទាំងប្រទេស ខណៈដែលមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន៧២១នាក់។

នៅថ្ងៃនេះដែរ មានអ្នកជំងឺ០៦នាក់ទៀតបាត់បង់ជីវិតដែលធ្ើវតួលេខអ្នកបាត់បង់ជីវិតកើនដល់២៣៦នាក់៕

Share.