យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជិត៥០នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅខេត្តកំពត។ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំងអស់នេះមានកសិករចំនួន៣៥នាក់៕

Share.