យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន៦៧៨នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ខណៈដែលមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៥៥៧នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងដែរថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន១២នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដែលនាំឲ្យតួលេខ អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់២៧៨នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៣៥ ,៥១១ នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២៨,៦៤៩ នាក់៕

 

 

 

 

Share.