ការប្រកួតពានរង្វាន់ Cambodian Prmier League រដូវកាល២០២៣-២៤ បានវិលត្រលបមកវិញហើយ ខណៈនៅយប់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ក្រុមភ្នំពេញក្រោន នឹងត្រូវ ប៉ះក្រុមព្រៃវែងសម្រាប់សប្តាហ៍ទី៨។

កម្មវិធីប្រកួតសប្តាហ៍ទី៨

តារាងចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមសប្តាហ៍ទី៧

Share.