ក្រុមបាល់ជាតិជម្រើសជាតិក្នុងសាលកម្ពុជា ឈរនៅលេងរៀងទី១២៤ ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ Futsal World Men Ranking ពិភពលោក ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន ១៣៩។

នេះជាបញ្ជីតារាងចំណាត់ថ្នាក់បាល់ទាត់ក្នុងសាល ពិភពលោក គិតត្រឹមថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤៖

Share.