ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន៨៧៣នាក់ខណៈដែលមានអ្នកសះជាឡើងវិញចំនួន៣៣៥នាក់។

នៅថ្ងៃនេះដែរមានអ្នកជំងឺ៧នាក់បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដែលធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកបាត់បង់ជីវិតបានកើនឡើងដល់១៤៧នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ២១,៨៣៤នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០,៧៤០នាក់៕

May be an image of text
Share.