ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៣៨៨នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៨នាក់ ព្រមទាំងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣នាក់។

ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ មេសា ២០២១ បានលម្អិតដូចខាងក្រោមនេះ៖

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៨៧ នាក់

– អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១ នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣,៧៩០ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៥,២០០ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៨,៤៨៧ នាក់

– អ្នកស្លាប់= ៩៦ នាក់

Share.