ភ្លៀងផង ខ្យល់ផង អ្នកឆ្លងដរ មានអារម្មណ៍តក់ស្លុត នឹងសភាពមេឃអួលអ័ព្ទ រលកធំៗ ទន្លេដូចសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយ ឯអ្នក ទស្សនាវីដេអូ អ្នកជិះសាឡង់ បានប្រៀបធៀបថា ឃើញទិដ្ឋភាពនេះ នឹកដល់រឿង ថាំងចេងទៅចម្លងធម៌ ៕

Share.