កម្ពុជាប្រកាសពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ ដែលមានគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា Fintech នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី៤ តុលា ២០២៣។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រភពរូបភាព www.cpp.org.kh

ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនេះ លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន មានប្រសាសន៍ថា លោកជឿជាក់ថា ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះ នឹងជួយកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីឌីជីថលនីយកម្មនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ហើយវានឹងផ្តល់ឱកាសដល់គ្រប់ភាគីក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលរបស់កម្ពុជា។ 

សិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថលរបស់កម្ពុជា (DEBC) ក្នុងគោលបំណងបង្កើតការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយ និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

វាបានទាក់ទាញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួង ស្ថាប័នសាធារណៈ និយតករ ស្ថានទូត គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថានអប់រំ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ និងសមាគមពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ 

DEBC ក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួនប្រាំផងដែរ រួមមាន សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពីគោលនយោបាយ និងទិសដៅ FinTech របស់កម្ពុជា តួនាទីនៃវិស័យធានារ៉ាប់រង និង FinTech ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តួនាទីនៃវិស័យធនាគារ និង FinTech ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា ដំណាក់កាល FinTech នៃ Cambodia Tech Expo 2022 និងតួនាទីនៃក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ និងការការពារទិន្នន័យក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ FinTech នៅកម្ពុជា។ ប្រភពពត៌មាន VNA

Share.