សិល្បៈ​ជាតិ​៖ ការ​សម្ដែង​ផ្ទាំង​ទស្សនីយភាព​សិល្បៈ​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​កីឡាជាតិ​លើក​ទី​៣ និង​កីឡា​ជនពិការ​លើក​ទី​១ ដែល​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ជោគជ័យ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២២ ម្សិលមិញ​នេះ​។

Share.