សហព័ន្ធ​កីឡា​ប៊ូល​និង​ប៉េតង់​កម្ពុជា បាន​ជូនដំណឹង​ពី​ការ​ប្រកួត​ជ្រើសរើស​ជើង​ឯក​ថ្នាក់​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០២៣ ​នឹង​ដំណើរការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ដល់​១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២៣ ខាង​មុខ នៅ​ទីលាន​កីឡាប៊ូល​និង​ប៉េតង់​នៃ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។

Share.