តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារមែនទេ ? ឱកាសការងារដ៏ពិសេសពេលនេះ ពីសារព័ត៌មានត្រយង កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែម ជាច្រើនផ្នែក ដើម្បីបំពេញការងារ។ 

តាមរយ:ការប្រកាសជាព័ត៌មានរបស់ សារព័ត៌មានត្រយង កំពុងត្រូការជ្រើសរើស ៤តំណែង សម្រាប់អ្នកចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព។

៤.មុខតំណែងមាន ដូចខាងក្រោម៖

១.ជំនាញផ្នែកលក់និងទីផ្សារ ១នាក់ 

២.អ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកសង្គមចំនួន២នាក់

៣.ផ្នែកបច្ចេកទេសចំនួន១នាក់

Share.