ឆ្លង​កាត់​ការប្រកួត​ចំនួន​៨សប្ដាហ៍ កន្លង​មក​មាន​ចំនួន​ ៨០​ប្រកួត របស់​ក្រុមទាំង ១០​នៅ​លីគកំពូល​កម្ពុជា Cambodian Premier League ២០២៣/២៤ ឃើញ​ថា​ទម្រង់​លេង 4-3-3 មាន​ភាព​ពេញ​និយម​ជាង​គេ​មានមាន​រហូត​ដល់ ២៦ប្រកួត។

ក្នុង​នោះ​ទម្រង់លេង​របស់​ក្រុម ១០​លេង​ទាំង ៨០​ប្រកួត​កន្លង​មក​រួម​មាន៖

 • ទម្រង់ 4-3-3 មាន​ចំនួន ២៦ប្រកួត
 • ទម្រង់ 4-2-3-1 មាន​ចំនួន ១១ប្រកួត
 • ទម្រង់ 4-4-2 មាន​ចំនួន ១០ប្រកួត
 • ទម្រង់ 3-4-3 មាន​ចំនួន ១០ប្រកួត
 • ទម្រង់ 5-3-2 មាន​ចំនួន ៧ប្រកួត
 • ទម្រង់ 3-5-2 មាន​ចំនួន ៦ប្រកួត
 • ទម្រង់ 3-3-4 មាន​ចំនួន ៤ប្រកួត
 • ទម្រង់ 5-4-1 មាន​ចំនួន ៣ប្រកួត
 • ទម្រង់ 4-1-4-1មាន​ចំនួន ១ប្រកួត
 • ទម្រង់ 6-2-2 មាន​ចំនួន ១ប្រកួត
 • ទម្រង់ 5-2-3 មាន​ចំនួន ១ប្រកួត

តារាងចំណាត់ថ្នាក់គិតត្រឹមសប្តាហ៍ទី៨៖

កម្មវិធីប្រកួត សប្ដាហ៍ទី៩៖

Share.