ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា នៅថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៧៣០នាក់បន្ថែមទៀតខណៈមានអ្នកសះជាឡើងវិញចំនួន១៦៩និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន០៦នាក់បន្ថែមទៀត។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមាន៖

– អ្នកឆ្លងសរុប= 14520 នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= 5369 នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= 9040 នាក់

– អ្នកស្លាប់= 103 នាក់

Share.