ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩ រួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិ សុខភាពសាធារណ: និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បានចុះយកសំណាកអ្នកដែលសង្ស័យ ចំនួន ១៩៩នាក់នៅផ្លូវលូ៥ខណ្ឌមានជ័យ។

ជាលទ្ធផល ក្រុមគ្រូពេទ្យមករកឃើញវិជ្ជមាន កូវីដ១៩ចំនួន ០៣នាក់៕

ប្រភព៖ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩

Share.