ឯកឧត្តម រស់ សុវាចា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ត្រយង ញូវស៍ លើប្រធានបទ «ក្រសួងអប់រំនៅតែបន្ដផ្អាកដំណើរការសាលារដ្ឋ»។ ទន្ទឹមនឹងប្រធានបទនេះ ឯកឧត្តម រស់ សុវាចា ក៏បានលើកឡើងជុំវិញពីវិស័យអប់រំ ក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ ផងដែរ។

ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ្នកសារព័ត៌មាន ត្រយង ញូវស៍ និងឯកឧត្តម រស់ សុវាចា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Share.