រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្សចំនួន៣១រូបដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងចំណោមនោះមានអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារអូរឫស្សីចំនួន០៣នាក់ផងដែរ។


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៍ ជូន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងរួសរាន់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់៕

Share.