ក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំ Molnupiravir ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១នេះ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែម៖

Share.