ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន៥៦៨នាក់ ទៀតត្រូវបានរកឃើញថា បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។

ក្នុងនោះមានរាជធានី/ខេត្តចំនួន០៤ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានតួលេខឆ្លងខ្ពស់ជាងគេ។

រាជធានី/ខេត្តទាំងនោះរួមមាន៖

-រាជធានីភ្នំពេញ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២៦០នាក់

-ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន៨០នាក់

 -ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន៧៧នាក់

-ខេត្តព្រះសីហនុ រកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៦៥នាក់៕

Share.