មានមនុស្ស០២នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់២៤នាក់ហើយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៨ខែមេសាឆ្នាំ២០២១នេះ ។

កូវីដ១៩ សម្លាប់មនុស្ស២នាក់ទៀតហើយ នៅកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងថា ក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់នោះមានម្នាក់អាយុ ៦៨ឆ្នាំ និងម្នាក់ទៀត អាយុ ៤៩ឆ្នាំ។ អ្នកជំងឺទាំងពីបានបាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យហ្លួងម៉ែអតីតមន្ទីរពេទ្យ ស្ត្រី នគរទេព៕

Share.