ចុះអ្នកវិញ?

កាន់តែគួររំលេចបន្ថែមនោះ ឥរិយាបថនេះ ខ្ញុំយល់ថាជាការស្ដែងឱ្យឃើញភាពវិជ្ជមានគួរសរសើរណាស់ ពិសេសក្នុងចន្លោះអន្តរការណ៍រវាងមន្ត្រីចាស់ និងមន្ត្រីក្មេង ពោលគឺ«ចាស់ត្រូវបានក្មេងគោរព ក្មេងត្រូវបានចាស់សរសើរ»។

ពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ មានកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នើមៗជាច្រើនដែលចូលចិត្តគ្រឿងស្រវឹង ហើយតែងតែផឹកជាប្រចាំដូចជា…

បញ្ហាសំខាន់៣នេះ គួរតែស្ថិតនៅក្នងចំណាត់ការបន្ទាន់របស់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ថ្មី នាពេលខាងមុខ

នាងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាពួកគាត់បញ្ចេញទស្សនៈពុំត្រឹមត្រូវដែរ ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំហាក់ទទួលអារម្មណ៍ថាកម្ពុជាយើងកំពង់ហក់ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋមួយដែលកាន់តែអាចធ្វើបាននូវគម្រោងធំៗដែលប្រទេសរីកចំរើនគេធ្លាប់បានធ្វើ។

កុំភ្លេចសួរនាំម៉ែ ពិសារបាយឬនៅ? ពេលនេះកំពុងធ្វើអ្វី? ហត់ទេ? សុខសប្បាយឬអត់? ចូរយកចិត្តទុកដាក់មើលថែសួរនាំម៉ែជានិច្ចព្រោះថ្ងៃណាមួយម៉ែអាចនឹងមិនបាននៅក្បែរអ្នក។ នេះជាគំនិតខ្ញុំ ចុះអ្នកវិញ?

ញុំចង់ឱ្យក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាពរដ្ឋ នៅភ្នំពេញ មានការដាក់ចេញគោលការណ៍មួយដើម្បីជំរុញឱ្យមន្រ្តីរបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរមកធ្វើការដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួន ពិសេសមន្ត្រីមានរថយន្តប្រើប្រាស់។